ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540


Share:ช่องทองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ช่องทองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา


Share:“ไม่รักอย่าทำร้าย “
วิดีโอเพื่อการศึกษาจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“ไม่รักอย่าทำร้าย “
วิดีโอเพื่อการศึกษาจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

https://drive.google.com/file/d/1AU2IUAfteQGOcSnvgBhZ24rk1HBoXeOs/view?usp=sharing


Share:บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่องได้แก่ เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน,ประเมินผลงานทางวิชาการ,ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์,ลูกหนี้อยู่ที่ไหน,โควิด 19

บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่องได้แก่ เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน,ประเมินผลงานทางวิชาการ,ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์,ลูกหนี้อยู่ที่ไหน,โควิด 19 เป็นต้น


Share:ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกาศชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกาศชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ตามประกาศดังนี้


Share:ชี้แจง ประเด็น :  ร้องศูนย์ดำรงธรรมสงขลา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ ไม่จ่ายสวัสดิการ กังวลเงินกองทุนหมด แต่ยังเรียกเก็บเงินจากสมาชิก

…………………………………………………….……………….…………………………………………………….……………….

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา, อำเภอหาดใหญ่ และสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาประเด็น : ประชาชนร้องศูนย์ดำรงธรรมสงขลา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ ไม่จ่ายสวัสดิการ กังวลเงินกองทุนหมด แต่ยังเรียกเก็บเงินจากสมาชิก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

…………………………………………………….……………….…………………………………………………….…………………


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ


Share:ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Share:สื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร คู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

สื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร คู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นความรู้และเข้าใจแนวทางการพ้ฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและบูรณาการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนต่อไป

 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial